σ-диастереомеры

σ-диастереомеры
σ-diastereomerai statusas T sritis chemija apibrėžtis Nevienodos konfigūracijos junginiai, turintys kelis chiralinius centrus. atitikmenys: angl. σ-diastereomers rus. σ-диастереомеры

Chemijos terminų aiškinamasis žodynas – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. . 2003.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • диастереомеры — diastereomerai statusas T sritis chemija apibrėžtis Erdviniai izomerai, kurie nėra vienas kito veidrodinis atspindys. atitikmenys: angl. diastereoisomers; diastereomers rus. диастереомеры …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • Диастереомеры —         диастереоизомеры (от греч. diá через, между, stereós пространственный, объёмный и изомеры), пространственные изомеры с несколькими асимметрическими центрами, у которых конфигурация части асимметрических атомов совпадает, а части… …   Большая советская энциклопедия

  • ДИАСТЕРЕОМЕРЫ — см. Изомерия …   Химическая энциклопедия

  • π-диастереомеры — π diastereomerai statusas T sritis chemija apibrėžtis Erdviniai izomerai, kurių du atomai arba dvi grupės prie gretimų sp² atomų yra skirtingose dvigubojo ryšio pusėse. atitikmenys: angl. π diastereomers rus. π диастереомеры …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • Изомерия — Не следует путать с изомерией атомных ядер. Изомерия (от др. греч. ἴσος  «равный», и μέρος  «доля, часть»)  явление, заключающееся в существовании химических соединений (изомеров), одинаковых по составу и молекулярной массе, но… …   Википедия

  • Стереоизомеры — Стереоизомеры  изомеры, которые обладают идентичной химической структурой, но которые отличаются по расположению их атомов в пространстве[1]. Содержание 1 Энантиомерия (оптическая изомерия) …   Википедия

  • Изомерия — (от Изо... и греч. méros доля, часть)         химических соединений, явление, заключающееся в существовании веществ, одинаковых по составу и молекулярной массе, но различающихся по строению или расположению атомов в пространстве и вследствие… …   Большая советская энциклопедия

  • НОМЕНКЛАТУРА СТЕРЕОХИМИЧЕСКАЯ — (от лат. по menclatura перечень, список), предназначена для обозначения пространств. строения хим. соединений. Общий принцип Н. с. (правила ИЮПАК, раздел Е) состоит в том, что пространств. строение соед. обозначают префиксами, добавляемыми к назв …   Химическая энциклопедия

  • СТЕРЕОСЕЛЕКТЙВНЫЙ СИНТЕЗ — р ции, предпочтительно или исключительно приводящие к образованию одного из возможных пространств. изомеров (см. Изомерия). Такие р ции наз. стереоселективными. Напр., при восстановлении 4 трет бутилциклогексанона I с помощью Na[BH4]… …   Химическая энциклопедия

  • Синтез олигонуклеотидов — Синтез олигонуклеотидов  это химический синтез относительно коротких фрагментов нуклеиновых кислот с заданной химической структурой (последовательностью). Метод очень полезен в современной лабораторной практике, поскольку он позволяет… …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”